ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak nakládáme s osobními údaji

I. Správce osobních údajů

Správce osobních údajů Alfa Plazma s.r.o., IČ: 17939305, se sídlem Revoluční 974/52, 794 01 Krnov, v obchodním rejstříku zapsal Krajský soudu v Ostravě, sp. značka: 91530 (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracované správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR„). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

Správce tyto osobní údaje shromažďuje prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.alfaplazma.cz (dále jen „internetové stránky„).

Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu.

II. Zpracovávané údaje

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů následovně:

Č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Doba uchování
1 jednání o uzavření smlouvy a související úkony a komunikace; oprávněný zájem; identifikační údaje: jméno, příjmení, věk; kontaktní údaje: telefon, e-mail; typ dárce (prvodárce, nepravidelný nebo pravidelný dárce); zájemci o darování krevní plazmy po dobu trvání komunikace a po dobu 3 let po jejím ukončení, pokud nebude uzavřen žádný smluvní vztah
2 plnění smluvního vztahu a související úkony a komunikace; účetní a daňové účely; vedení databáze dárců krevní plazmy; oprávněný zájem; identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, číslo OP, adresa; kontaktní údaje: telefon, e-mail, adresa; povolání, údaje o zdravotním stavu, zdravotní pojišťovna, výsledky laboratorních testů; údaje o odběrech krevní plazmy; dárci krevní plazmy po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 3 let po jejím ukončení, nebo po dobu trvání dle závazných právních předpisů

Správce dále zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smluv.

Jednotlivými účely zpracování se míní následující: 

jednání o uzavření smlouvy: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě projevení vašeho zájmu o darování krevní plazmy;

plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, rezervace, registrace, na základě uzavřené smlouvy o darování, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně; 

účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy; 

vedení databáze dárců krevní plazmy znamená: evidence pro účely plnění zákonných povinností uložených souvisejícími právními předpisy; zejména pak: zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů;

oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní admnistrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný; 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, a to minimálně po dobu vyřizování rezervace a zajišťování služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy. 

Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. 

III. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů: 

  • vedení evidence věrnostního programu;
  • informování dárce a zasílání obchodních sdělení;
  • zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb;

kdy zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru.

IV. Zpřístupnění třetím osobám

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zachování ochrany a bezpečnosti osobních údajů. Správce je oprávněn zpřístupnit Vaše údaje třetím osobám, se kterými v rámci poskytování služeb spolupracuje (subdodavatelé apod.).

Třetí osoby, jimž Správce poskytuje Vaše osobní údaje, jsou vázány stejnými povinnostmi jako Správce a jsou zavázány k plnění veškerých povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby nedošlo ke zneužití či jinému neoprávněnému nakládání s Vašimi osobními údaji.

Správce je v některých případech povinen zpřístupnit Vaše osobní údaje státním orgánům, a to v situaci, kdy je ke zpřístupnění povinován na základě příslušných právních předpisů.

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o: 

právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace; 

právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování; 

právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy; 

právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů; 

právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR; 

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami; 

právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů. 

VI. Cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. 

Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies: 

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. 

Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám. 

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme. 

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek s povolením všech cookies, vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb: 

  • Seznam
  • Google
  • Facebook
  • Instagram 

Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje. 

VII. Závěrečná ustanovení

Toto znění je účinné od 1. 4. 2023.

Správce je oprávněn znění tohoto dokumentu jednostranně změnit. Nové znění však vždy zveřejní na webových stránkách www.alfaplazma.cz.
V případě Vašich dotazů ke zpracování Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailovou adresu: info@alfaplazma.cz